لوح| ای که مرا خوانده ای
لوح| ای که مرا خوانده ای
لوح| اصحاب آخرالزمانی
لوح| بوی چادر زهرا (س) می آید
لوح| با این ستاره ها
لوح| نگاه کن!
لوح| صعود سراسری به بازی دراز
تصویر_سازی| همه برای ایران
عکس_نوشته| دلا یاران عاشق زود رفتند ...
تصویر سازی| رسم پروانگی
تصویر سازی| برای پدرم
عکس_نوشته| گر میروی بی حاصلی
اینفوگرافی شهدای شاخص سال 98
تصویر سازی| خادم نوجوان
تصویر سازی| مادر شهید
عکس_نوشته| عشق به شهدا
اینفوگرافی شهدای شاخص سال 98