مهمترین هدف راهیان نور انتقال فرهنگ دفاع مقدس و تربیت معنوی نسل جوان است

مهمترین هدف راهیان نور انتقال فرهنگ دفاع مقدس و تربیت معنوی نسل جوان است