برخورد کوبنده نیرو‌های مسلح کشور با عاملین جنایت اهواز

برخورد کوبنده نیرو‌های مسلح کشور با عاملین جنایت اهواز

دستگاه‌های اطلاعاتی با سرعت دنباله‌های جنایتکاران را تعقیب کنند/ ملت ایران راه افتخارآمیز خود را ادامه خواهد داد

دستگاه‌های اطلاعاتی با سرعت دنباله‌های جنایتکاران را تعقیب کنند/ ملت ایران راه افتخارآمیز خود را ادامه خواهد داد