راهیان نور باعث حفظ امنیت ملی و افزایش روحیه انقلابی در جامعه است

راهیان نور باعث حفظ امنیت ملی و افزایش روحیه انقلابی در جامعه است

راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی کشور محسوب می شود

راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی کشور محسوب می شود

پوشش ترافیکی مسیر‌های تردد کاروان‌های راهیان نور

پوشش ترافیکی مسیر‌های تردد کاروان‌های راهیان نور

راهیان نور بهترین کلاس تاریخ برای بیان رشادت های جوانان آن دوران به دانش آموزان است

راهیان نور بهترین کلاس تاریخ برای بیان رشادت های جوانان آن دوران به دانش آموزان است

مقاومت و مبارزه با ظلم رمز اقتدار ملت ایران است

مقاومت و مبارزه با ظلم رمز اقتدار ملت ایران است