پيوندها
رسانه های خارجی
بهداشتی پزشکی
# #
اینجا یک جاده هست. فقط یک جاده اصلی! مشابه این جاده توی شهرها هم هست. منتهی فرعی زیاد دارد.