چند رسانه ای
لوح| شیر مرد کوچک کردستان
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۲
احکام شرعی 1  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۷
عملیات مرصاد2  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۸
هشتمین خورشید  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۶
عملیات مرصاد  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۹
راهیان شمال غرب  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۳
قطعه تصویری| عملیات رسانه ای  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۱۸
لوح| سخن نگاشت
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۵۴