سبک زندگی شهدا
با کاستی های موجود زندگی کنارآمده و همواره شکر گزار خدا بود
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۵۹
شهید چمران از کُردستان تا سوسنگرد/نگاهی به زندگی مرد روزهای سخت
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۲
با اعمالش الگوی دقیق و مناسبی برای مردم مسلمان کرد بود
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴
روحیه پهلوانی او زبان ضد خاص و عام بود/نوحه خوان دستجات عزاداری بود
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۱۶
مجاهد جهاد اکبر و جهاد اصغر/ از امر به معروف و نهی از منکر غفلت نمی کرد
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۵۰
خادم شهدا بودن باعث آرامش در زندگی ام شده است/عشق وعلاقه ای وصف ناپذیر
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۱۲
سلام بر چشم های منتظر مادر
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۳۴
شهیدی که از کودکی به سختی کار می کرد
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۵۵
برای مقابله با عناصر ضد انقلاب لباس رزم برتن کرد
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵