ارسال اين مطلب به دوستان

(( پشتیبانی از نیروهای مسلح بخشی از خدمات ارزشمند جهاد سازندگی در دفاع مقدس است )) 
به بی نشانه های پر نشانه به نمازهای سجده نرسیده و پیشانی های تیر خورده به سجاده های خونین و بر نخواستن ها به قنوت های سر کج شده و چشمهای پر باران به پوتین های سنگین گلی شده یه خرد بچگان جنگ ها به نامه های پر بغض پیش از عملیات ها  به پاکت ...