ستاد مرکزی راهیان نور کشور 8 مرداد 1397 ساعت 17:08 http://www.rahianenoor.com/fa/news/12386/پانزدهمین-شماره-نشریه-الکترونیکی-توانستیم-منتشر -------------------------------------------------- توسط ستاد مرکزی راهیان نور کشور: عنوان : پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی «ما توانستیم» منتشر شد -------------------------------------------------- سنندج_جهادرسانه‌ای راهیان نور-پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی راهیان نور با عنوان ما توانستیم ویژه راهیان نور غرب و شمالغرب کشور منتشر شد. متن : به گزارشراهیان نور، پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکیراهیان نوربا عنوان ما توانستیم، همزمان با حضور زائران کاروانهایراهیان نورغرب و شمالغرب کشور منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. این نشریه با هدفایجاد هماهنگی در بین دست اندرکاران و بخش های مختلفراهیان نورتوسط روابط عمومی و امور بین الملل ستاد مرکزیراهیان نورکشور به صورت الكترونيكی انتشار و در اختیار مخاطبین قرار گرفته است. طبق اعلام روابط عمومی و امور بین الملل ستاد مرکزیراهیان نورکشور، پانزدهمین شماره این نشریه با عنوان شعار سالراهیان نورما توانستیم در هفته اول مرداد سال جاری، همزمان با حضور زائرین شهدا در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. در این نشريه بخش هايی همچون "پیام فرمانده"، "اخبارراهیان نور"، "معرفی شهدای شاخص بومی"، "تولیدات فرهنگیراهیان نور" ، "اخبار قرارگاه های راهیان نور"، "روایت جبهه" و .... وجود دارد. برای دریافت نشریه ما توانستیم اینجاکلیک کنید.