ستاد مرکزی راهیان نور کشور 4 تير 1398 ساعت 10:46 http://www.rahianenoor.com/fa/media/14623/وصیتنامه-صوتی-شهید-رضا-پناهی -------------------------------------------------- رادیو پلاک منتشر کرد؛ عنوان : وصیتنامه صوتی شهید رضا پناهی عارف دوازده ساله -------------------------------------------------- متن : رادیو پلاک منتشر کرد؛ وصیتنامه صوتی شهید رضا پناهی عارف دوازده ساله