ستاد مرکزی راهیان نور کشور 17 مرداد 1398 ساعت 9:09 http://www.rahianenoor.com/fa/news/14948/بازنشر-لوح-روز-خبرنگار-گرامی-باد -------------------------------------------------- مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد؛ عنوان : بازنشر/ لوح| روز خبرنگار گرامی باد 17 مرداد ماه روز خبرنگار -------------------------------------------------- متن : مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد؛ لوح| روز خبرنگار گرامی باد 17 مرداد ماه روز خبرنگار خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر جهت دریافت طرح عمودیبا کیفیت بالااینجاکلیک کنید جهت دریافت طرح افقی با کیفیت بالااینجاکلیک کنید