ستاد مرکزی راهیان نور کشور 16 اسفند 1400 ساعت 16:46 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/16729/1/فکه-قالب-دوربین -------------------------------------------------- عنوان : فکه در قالب دوربین -------------------------------------------------- فکه_ راهیان‌نور_ سید اسما مرتضوی نگاه دوربینش را در مناطق عملیاتی با جهاد رسانه شهید رهبر شریک می شود. متن : خبرنگار و عکاس  جهاد رسانه ای شهید رهبر: سید اسما مرتضوی