ستاد مرکزی راهیان نور کشور 3 تير 1398 ساعت 22:15 http://www.rahianenoor.com/fa/media/14619/قطعه-تصویری-وصیتنامه-شهید-نوجوان-رضا-پناهی -------------------------------------------------- کاری از مرکز چند رسانه ای راهیان نور؛ عنوان : قطعه تصویری| وصیتنامه شهید نوجوان رضا پناهی عارف دوازده ساله -------------------------------------------------- متن : کاری از مرکز چند رسانه ای راهیان نور؛ قطعه تصویری| وصیتنامه شهید نوجوان رضا پناهی عارف دوازده ساله