پوستر شهید حاج قاسم سلیمانی
پوستر شهید حاج قاسم سلیمانی
پوستر شهید منصور ستاری
پوستر شهید محمد مفتح
عکس نوشته شهید غلامعلی پیچک
پوستر شهید ابوالفضل ضرغام (شاهرخ)
پوستر خلبان شهید احمد کشوری
میرزا کو چک؛ مرد تنها
عکس نوشته سالروز آزادسازی بستان
فرهنگ بسیجی
پوستر شهید طهرانی مقدم
پوستر شهید محمدجعفر نصراصفهانی
عکس نوشته تحصیل در تبعید
پوستر سیزدهم آبان
پوستر مرگ بر آمریکا