قرارگاه راهیان نور جهاد
شهید مهندس «عبدالحسین ناجیان» یکی از نام‌آوران ستاد پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد در جبهه‌های جنوب
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۵